PORADNICTWO PRAWNE

hammer-620008_1920

Nasi prawnicy udzielą Państwu rzetelnej porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej zrealizowania, a także pomoc w opracowywaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej.

 

 

 

JAKI ZAKRES PRAWA OBEJMUJE NASZE PORADNICTWO?

 • DORADZTWO KARNE,
 • DORADZTWO POSTPENITENCJARNE (kodeks karny wykonawczy np. odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności i inne);
 • Prawo rodzinne (ochronę rodziny, władze rodzicielską, opiekę i kuratelę, sprawy o rozwód i separację);
 • Prawo cywilne (dotyczące stosunków cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów odnoszących się do
  zobowiązań wynikających z umów najczęściej występujących w obrocie prawnym /umowa sprzedaży, najmu i dzierżawy, umowa zlecenia, umowa o dzieło/, ochrony prawa własności oraz innych praw majątkowych i prawa dziedziczenia);
 • Prawo pracy (ochronę praw pracowniczych w tym ochronę stosunku pracy, możliwość obrony dóbr osobistych pracownika);
 • Prawo administracyjne – materialne (pomoc w zabezpieczaniu interesów jednostki w zakresie regulacji objętych szeroko rozumianym prawem administracyjnym);
 • Postępowanie administracyjne (poradnictwo obejmować będzie pomoc w podejmowaniu czynności prawnych związanych z realizacją przez poszczególne podmioty swych praw i obowiązków przed organami administracji publicznej);
 • Postępowanie cywilne (poradnictwo prawne obejmować będzie pomoc w podejmowaniu wszelkich czynności prawnych
  w zakresie postępowań sądowych i pozasądowych);

 

DODATKOWO:
Pomoc w obsłudze Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – wymiana korespondencji z podmiotami publicznymi za pomocą sieci Internet (www.epuap.gov.pl).

Sposób kontaktu w zakresie poradnictwa, dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta:

 • e-mailowo;
 • telefonicznie;
 • osobiście;
Menu Title